KBO BaarloAlgemene ledenvergadering (5 maart 2024)

Algemene ledenvergadering (5 maart 2024)

Aan de leden van de Ouderenvereniging Baarlo,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op dinsdag 5 maart 2024 om 13.30 uur in zaal Unitas, Wilhelminastraat 11a te Baarlo.


Programma voor deze middag:

13.30 uur: Korte overweging, met zang van ons seniorenkoor “Levenslust”, waarin de overleden leden worden herdacht. Aansluitend pauze met koffie en vlaai.

14.15 uur: Aanvang van de algemene ledenvergadering waarvan u hieronder de agenda aantreft.

15.30 uur: Amusement en aansluitend koffietafel.


Wij rekenen op uw aanwezigheid.

Namens Bestuur Ouderenvereniging KBO Baarlo

De voorzitter en tevens plaatsvervangend secretaris,

Tiny Vennix


LET OP!

  • Voor deelname aan de koffietafel dient u vóór zondag 3 maart de strook op de uitnodiging in te vullen die u onlangs aan huis heeft ontvangen als bijlage bij het magazine ‘ONS” februari. De ingevulde strook dient u vervolgens in te leveren bij Wiel Welles Wilhelminastraat 12  of Arna Crienen Lijndenhof 11 of in Soos “Aan ’t Paedje” tijdens openingstijden.
  • Aanmelding voor de koffietafel kan ook via de mail: info@kbobaarlo.nl .

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2024:

1. Opening

2. Behandeling van het verslag van de jaarvergadering van 2023

3. Mededelingen

4. Behandeling van het jaarverslag 2020, 2021 en 2023.

5. Verslagen van de kascontrolecommissie

6. Behandeling van het financiële verslag van de vereniging over 2023

7. Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie

8. Behandeling van de financiële verslag 2023 van soos “Aan ’t Paedje

9. Vaststellen van hoogte contributie voor 2024: in afwijking van andere jaren stelt het bestuur voor om de contributie voortaan 1 maal per jaar te innen en wel in de maand maart.

10. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar:

  • Penningmeester Mirjam Veenhof
  • Verder stelt het bestuur Trix van de Ven voor als kandidaat bestuurslid
  • Voorstellen voor tegenkandidaten kunnen schriftelijk tot 5 dagen voor de aanvang van de vergadering worden ingediend bij plaatsvervangend secretaris Tiny Vennix en de kandidaatstelling dient te zijn ondertekend door de kandidaat zelf en tenminste 5 leden.

11. Rondvraag

12. Sluiting