KBO BaarloAlgemene Ledenvergadering op dinsdag 14 maart 2023

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 14 maart 2023

Aan de leden van de Ouderenvereniging Baarlo,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op dinsdag 14 maart 2023 om 13.30 uur in zaal Unitas, Wilhelminastraat 11a te Baarlo.


Programma voor deze middag:

13.30 uur: Korte overweging, met zang van ons seniorenkoor “Levenslust”, waarin de overleden leden worden herdacht. Aansluitend pauze met koffie en vlaai.

14.15 uur: Aanvang van de algemene ledenvergadering waarvan u hieronder de agenda en jaarstukken aantreft

15.30 uur: Optreden Smartlappenkoor ” Schoën Luuj”

Aansluitend koffietafel.


Wij rekenen op uw aanwezigheid,

Bestuur Ouderenvereniging KBO Baarlo

De secretaris,                        De voorzitter,
Herman Stevens                  Tiny Vennix


LET OP!

  • Voor deelname aan de koffietafel dient u vóór zaterdag 11 maart de strook op de uitnodiging in te vullen die u onlangs aan huis heeft ontvangen als bijlage bij het magazine ‘Ons Limburg’. De ingevulde strook dient u vervolgens in te leveren bij secretaris Herman Stevens of in soos “Aan ’t Paedje” tijdens openingstijden.
  • Aanmelding voor de koffietafel kan ook via de mail: secretaris@kbobaarlo.nl .
  • Onderstaand zijn via een klik op de knop de jaarstukken te raadplegen, bevattende de officiële uitnodiging voor de vergadering, het verslag van de voorgaande algemene ledenvergadering van 10 maart 2020 én het jaarverslag 2020 t/m 2022 van de vereniging. U kunt deze jaarstukken na opening desgewenst ook opslaan en/of afdrukken
  • De jaarstukken liggen vanaf woensdag 1 maart tevens ter inzage in ons verenigingslokaal ‘Soos Aan ’t Paedje’.
  • Het verzoek is om de jaarstukken voorafgaand aan de vergadering door te nemen. Vragen of opmerkingen hierover kunnen ter vergadering gesteld worden.

JAARSTUKKEN ALV 2023


AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2023:

1. Opening

2. Behandeling van het verslag van de jaarvergadering van 10 maart 2020
Voor de inhoud van dit verslag raadpleeg de jaarstukken (bovenstaand via klik op de knop in te zien).

3. Mededelingen

4. Behandeling van het jaarverslag 2020, 2021 en 2022
Voor de inhoud van dit jaarverslag raadpleeg de jaarstukken (bovenstaand via klik op de knop in te zien).

5. Verslagen van de kascontrolecommissie

6. Behandeling van financiële verslagen van de vereniging over 2020, 2021 en 2022

7. Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie
Aftredend: de leden Sjaan Vaessen en Len Gielen. Hiervoor zullen nieuwe personen moeten worden gezocht!

8. Behandeling van de financiële verslagen 2020, 2021 en 2022 van soos “Aan ’t Paedje

9. Vaststellen van hoogte contributie voor 2023
In de algemene ledenvergadering van 10 maart 2020 is de contributie voor 2021 vastgesteld op € 25,00 en het Bestuur stelt voor om geen verhoging van de contributie in 2023 toe te passen!

10. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar:

  • Secretaris Herman Stevens en bestuurslid Tiny Smits – Keunen stellen zich beiden niet herkiesbaar;
  • Penningmeester Leo Schoeber treedt terug wegens verhuizing naar Venray. Het Bestuur stelt voor om Hilde Basten – van Megen te benoemen als opvolger voor deze functie.

Aftredend en herkiesbaar:

  • Voorzitter Tiny Vennix en bestuurslid Wiel Welles zijn aftredend en stellen zich beschikbaar voor een nieuwe termijn.
  • Voorstellen voor tegenkandidaten kunnen schriftelijk tot 5 dagen voor de aanvang van de vergadering worden ingediend bij secretaris Herman Stevens en de kandidaatstelling dient te zijn ondertekend door de kandidaat zelf en tenminste 5 leden.

11. Rondvraag

12. Sluiting